Enkele opdrachten:

Een landelijk bekend theater is recentelijk gefuseerd. De daadwerkelijke integratie van culturen, structuur en beleid heeft echter nog onvoldoende plaatsgevonden. Dit leidt er in de praktijk toe, dat er nog veel langs elkaar heen wordt gewerkt. Dit levert interne efficiencyverliezen en onduidelijkheid op. Ook de nieuwe programmatische positionering is nog onvoldoende scherp. In een organisatieanalyse worden de hoofdoorzaken snel duidelijk, evenals concrete verbetermaatregelen. Deze worden door bestuur en organisatie onderkend en overgenomen.  De verbetermaatregelen, gecombineerd met het nieuwe leiderschap, vormen de basis voor een verdere doorontwikkeling van de organisatie.

Een lokale uitvoeringsorganisatie binnen het Sociaal Domein heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om het vertrek van haar directeur op te vangen. Binnen het MT is gezamenlijk een nieuw toekomstperspectief ontwikkeld, dat positief is ontvangen door het bestuur. Een nieuw te werven directeur moet zorgen voor goede doorontwikkeling van de organisatie, zowel van de medewerkers als van de positionering van de organisatie. Fazili Consulting scherpt in meerdere sessies met bestuur, MT en OR het zoekprofiel aan. Tevens wordt goed geanalyseerd op welke elementen aansluiting met de huidige cultuur een vereiste is, en wat nieuwe input zou moeten zijn. Dit vormt de basis voor een gedegen search op basis van meerdere advertenties. Vier kandidaten worden voorgedragen en alle vier benoembaar geacht, ondanks de verschillen. Na zorgvuldige (voorbereide) selectie en individuele assessments kan uiteindelijk de definitieve collega worden verwelkomd.

Een interne HR-professional krijgt de kans om zich binnen de organisatie verder te ontwikkelen tot professioneel coach. Hiertoe volgt zij een opleiding tot gecertificeerd coach. Onderdeel van deze opleiding is haar eigen persoonlijke ontwikkeling in het algemeen, en het versterken van haar coachingsvaardigheden in het bijzonder. Fazili Consulting treedt op als personal coach en als supervisor in het opleidings- en ontwikkelingstraject.

Fazili Consulting | (035) 588 50 05 | info@faziliconsulting.nl